تبلیغات
hunter شکار - سلاحهای آتشین ( Fire arms ) به اصطلاح گرم
hunter شکار
ارائه فرهنگ صحیح استفاده از شکار

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 16 مهر 1389
                        

با توجه به مكانیزمهای مختلف سلاحهای شكاری و كاربرد هر یك و لزوم آشنایی هر چه بیشتر دوستان ، این مقاله را كه در سایت دوست دیگر بود ، تقدیم می كنم.تفنگهای سرپر (Muzzle Loader)
در گذشته که فشنگ بصورت امروزی مرسوم نشده بود، باروت و گلوله از سر لوله داخل لوله ریخته می شد و با سنبه فشرده می شد و در ابتدای لوله هم چاشنی یا سنگ چخماق از طریق سوراخ کوچکی، باروت را منفجر می کرد. به این نوع سلاحها سرپر می گفتند. امروزه در سلاحها از فشنگ استفاده می شود که فشنگ در ابتدای لوله قرار داده شده و در آنجا مهار می شود. با مکانیزمهای مختلفی ، چاشنی انتهای فشنگ منفجر شده و باروت را منفجر کرده و گلوله یا ساچمه ها را پرتاب می کند.
 
تفنگهای ته پر (Breach Loader)
انواع تفنگهای شکاری
بطور کلی دو نوع تفنگ شکاری وجود دارد: تفنگ گلوله زنی ( Rifle ) و تفنگ ساچمه زنی ( Shotgun ).
تفنگهای گلوله زنی برای پرتاب یک عدد گلوله (  Bullet) سربی که عمدتا دارای روکش برنجی یا مسی هستند به کار می رود و تفنگهای ساچمه زنی برای پرتاب تعدادی ساچمه ( Shot ) سربی بکار گرفته می شوند. بدین ترتیب سلاحهای گلوله زنی دقیق و در عین حال مخربتر از تفنگهای ساچمه زنی هستند. از طرف دیگر تفنگهای ساچمه زنی نیاز به هدف گیری دقیق ندارند و لذا با این نوع تفنگها می توان اهداف متحرک را بهتر مورد هدف قرار داد، با این حال برد مفید این سلاحها بسیار کمتر از سلاحهای گلوله زنی هستند.
 
تفنگ بادی (Air Rifle)
بعضی از افراد تفنگهای بادی را تفنگ ساچمه زنی می نامند. در واقع این دو از یکدیگر متمایز هستند. اگرچه تفنگهای بادی هم نوعی ساچمه سربی پرتاب می کنند اما از آنجا که انرژی آنها از هوای فشرده تامین می شود لذا به آنها تفنگ بادی گفته می شود.
 
کالیبر و نمره در سلاحهای گلوله زنی و ساچمه زنی
قطر داخلی لوله در تفنگهای گلوله زنی و ساچمه زنی دارای تنوع زیادی است.
قطر داخلی لوله در تفنگهای گلوله زنی را کالیبر ( Caliber ) می گویند که برحسب میلیمتر یا اینچ بیان می شود. تنوع کالیبر در تفنگهای گلوله زنی بسیار زیاد است. البته عدد یک کالیبر صرفا به قطر داخلی لوله تفنگ اشاره نمی کند بلکه فشنگ مورد استفاده در هر کالیبری از نظر ویژگیها و اندازه های پوکه ، منحصر به فرد است.
قطر داخلی لوله تفنگهای ساچمه زنی را نمره یا مقیاس ( Gauge ) می گویند و واحد خاصی ندارد. لوله تفنگهای ساچمه زنی در نمره های مختلف از قبیل 10، 12، 16، 20، 28، و 410 عرضه می شود. این مقیاس دارای تعریف خاصی است. بنابراین تعریف، قطر داخلی لوله تفنگ ساچمه زنی در یک مقیاس معین برابر است با قطر همان تعداد گلوله سربی به نحوی که وزن آن تعداد گلوله سربی معادل یک پوند باشد. مثلا قطر داخلی لوله تفنگ نمره 12 معادل قطر یک عدد گلوله سربی است که وزنی معادل یک دوازدهم پوند داشته باشد (هر پوند معادل ۴۵۳گرم است). این قاعده در مورد تفنگ ساچمه زنی نمره 410 صادق نبوده و قطر داخلی لوله این تفنگ 410 هزارم اینچ است. بنابراین هر چه نمره یک تفنگ کوچکتر می شود، قطر داخلی لوله آن بزرگتر می شود. یعنی نمره 10 بزرگتر از نمره 12 است. متداولترین نمره در تفنگهای ساچمه زنی نمره 12 است. برعکس تفنگهای گلوله زنی، در تفنگهای ساچمه زنی تنوع زیادی از نظر طول فشنگ مشاهده نمی شود. معمولا پوکه این فشنگها در سه اندازه 70 میلیمتر ( دو و سه چهارم اینچ ) ، 76 میلیمتر ( سه اینچ ) و 89 میلیمتر ( سه و نیم اینچ ) وجود دارد. در پوکه های 76 و 89 میلیمتری مقدار وزنی بیشتری ساچمه وجود دارد که به این نوع فشنگها اصطلاحا مگنوم ( Magnum ) می گویند.
 
انواع سلاحها از نظر مکانیزم فشنگ گذاری و مسلح شدن
1- کمرشکن : تفنگهای تک لول و دولولی هستند که برای فشنگ گذاری باید آنها را تا کرد.
      
2- چخماقی (Hammer) : با بازکردن تفنگ، فشنگ گذاری می شود و برای مسلح کردن باید چخماق را عقب کشید.
                             
 
 
3- کوسه (Hammerless) : چکش(ها) در داخل اسلحه جاسازی شده و ازبیرون مشاهده نمی شود. با باز کردن سلاح ، مسلح می شود.
 
                    
 
4- گلنگدنی (Bolt Action) : با زدن گلنگدن یک فشنگ از خزانه داخل لوله شده و همزمان تفنگ مسلح می شود.
 
                      
 
5- دستکش یا پمپی (Pomp Action) : با کشیدن دسته ای که زیر لوله سلاح قرار دارد، یک فشنگ از خزانه داخل لوله شده و همزمان تفنگ مسلح می شود.
                  
 
6- اهرمی (Lever Action) : با کشیدن اهرمی که زیر اسلحه و نزدیک ماشه قرار دارد، یک فشنگ از خزانه داخل لوله شده و همزمان تفنگ مسلح می شود.
 
              
 
7- نیمه خودکار (Semi Automatic) : فقط یکبار گلنگدن کشیده شده و بدین ترتیب یک فشنگ داخل لوله می شود و همزمان تفنگ مسلح می شود. بعد از هربار شلیک پوکه خالی به بیرون پرتاب شده و یک فشنگ دیگر در لوله قرار می گیرد و همزمان تفنگ مسلح شده و آماده شلیک بعدی می شود. تفاوت آن با تفنگهای خودکار (Automatic) این است که لازم است برای هر شلیک یک بار ماشه را چکاند و سلاح بصورت مسلسل عمل نمی کند. اصولا در شکار، از سلاحهای خودکار (مسلسل) استفاده نمی شود.
 
                
 
انواع سلاحها از نظر خزانه فشنگ
1- بدون خزانه فشنگ : فشنگ مستقیما داخل لوله سلاح قرار داده می شود. (تفنگهای کمرشکن)
2- با خزانه فشنگ ثابت : عمدتا در تفنگهای گلنگدنی ، مخزن فشنگ در زیر گلنگدن کار گذاشته شده و از بالا فشنگ داخل خزانه می شود.
3- با خزانه فشنگ متحرک (خشاب) (Magazine) : عمدتا در تفنگهای گلوله زنی بخصوص نوع خفیف. تعدادی فشنگ در خشاب قرار داده شده و سپس خشاب از زیر تفنگ داخل می شود.
4- خزانه فشنگ لوله ای (Tube Magazine) : در برخی از کالیبرهای تفنگهای گلوله زنی مثل خفیف و در تعدادی از تفنگهای ساچمه زنی بخصوص از نوع دستکش و اهرمی. فشنگ گذاری معمولا از زیر تفنگ به داخل لوله ای که حکم خزانه فشنگ را دارد و در زیر لوله و به موازات آن کار گذاشته شده است، انجام می گیرد.
 
انواع سلاحها از نظر تعداد لوله
1- تک لول ( Single Barrel ) : عمده سلاحهای گلوله زنی و تعدادی از سلاحهای ساچمه زنی دارای یک لوله هستند.
2- دولول ( Double Barrel ) : معدودی از سلاحهای گلوله زنی و بسیاری از سلاحهای ساچمه زنی دارای دو لوله هستند. در برخی از تفنگها یکی از لوله ها گلوله زنی و یکی دیگر ساچمه زنی است. سلاحهای دولول در دو شکل دولول کنارهم ( Side by Side ) و دولول رویهم ( Over/Under ) وجود دارند.
3- چندلول ( مرکب ) : عمدتا سه لول و در مواردی چهار لول هم مشاهده می شود. البته بیشتر در سلاحهای قدیمی دیده می شود. عمدتا ترکیبی از گلوله زنی و ساچمه زنی هستند.
 
                
 
فشنگ سلاحهای گلوله زنی و ساچمه زنی
الف ) گلوله زنی : معمولی
                                                      
 
ب ) ساچمه زنی : ساچمه ای Shot، چهارپاره Buck Shot، تک گلوله Slug، زابوت Sabot
 
                                                                                 
                                           طول پوکه در فشنگهای ساچمه زنی قبل و بعد از شلیک                                             
             
در جدول زیر مقایسه ای بین دو نوع تفنگ گلوله زنی و ساچمه زنی از جهات مختلف انجام شده است.
شرح
تفنگ گلوله زنی
تفنگ ساچمه زنی
تعداد گلوله در هر شلیک
یک گلوله
از یک (تک گلوله) تا صدها ساچمه
محل اصابت
یک نقطه
یک صفحه
تخریب
مخرب تا مسافتهای نسبتا دور
مخرب در مسافتهای نزدیک تا متوسط (برحسب بزرگی ساچمه ها)
نشانه روی
نشانه روی دقیق
نشانه روی ویژه
وضعیت خان (  Rifle)
دارای خان
عمدتا بدون خان. البته انواع جدید تولید شده ، دارای خان است و برای شلیک گلوله های غلاف دار (Sabot) می باشد و بنابراین شاید بهتر است آنها را به عنوان سلاحهای گلوله زنی طبقه بندی کنیم.
حیوانات مورد شکار
پستانداران
پرندگان
قطر داخلی لوله
کالیبر (Caliber)
نمره یا مقیاس (Gauge)
جنس پوکه فشنگ
فلزی ( برنج )
پلاستیک و برنج
جنس گلوله
عمدتا سرب با روکش برنجی یا مسی
در مواردی آهن و در عمده موارد سرب که بندرت دارای روکش مسی یا نیکلی است
 
 
اثر ساچمه ها ناشی از یک بار شلیک تفنگ ساچمه زنی (Pattern)
 
 
 اثر گلوله ها ناشی از چند بار شلیک تفنگ گلوله زنی (Group)
 


طبقه بندی: شکار،  انواع اسلحه ها و فشگ ها،  تنظیم و تیراندازی با تفنگ گلوله زنی،  آشنایی با عملكرد تفنگ ساچمه زنی كمر شكن،  آشنایی با فشنگ 57×7 میلیمتری ماوزر،  آشنایی با ساختار و عملكرد دوربین های دوچشمی،  نحوه باز و بست گلنگدن اسلحه برنو،  تفاوت دستگاه های نشانه روی،  تاریخچه شركت ودربی ( weatherby )،  # سلاحهای آتشین ( Fire arms ) به اصطلاح گرم،  دولول چخماقی جدید ، تلفیقی از سنت و فن آوری، 
برچسب ها: # سلاحهای آتشین ( Fire arms ) به اصطلاح گرم، اسلحه،
ارسال توسط saeed molayi
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما ایا شکارچیان انسان های بی رحمی هستند؟؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin